wynajem autokarów Warszawa wynajem autokarów Warszawa

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZU OSÓB

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług przewozu osób sporządzono na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług przewozu osób oraz bagażu świadczone przez Magdalenę Redko w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą Silverbus Magdalena Redko.

2.Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie poniższych pojęć:

Bagaż - Bagaż podręczny oraz Bagaż dodatkowy,

Bagaż dodatkowy - Przedmioty umieszczone przez Pasażera bądź Organizatora w Pojeździe w sposób zapewniający dostęp do nich w trakcie podróży wyłącznie w razie postoju Pojazdu, w szczególności przedmioty umieszczone w lukach bagażowych Pojazdu,

Bagaż podręczny - Przedmioty umieszczone przez Pasażera bądź Organizatora w Pojeździe w sposób zapewniający dostęp do nich w trakcie podróży bez konieczności postoju,

Kodeks Cywilny, k.c. - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),

Organizator - osoba fizyczna, prawna bądź inna jednostka organizacyjna zawierająca Umowę przewozu osób z Przewoźnikiem,

Pasażer - indywidualna osoba fizyczna korzystająca z Pojazdów z polecenia innego podmiotu,

Pojazd - samochód bądź autokar służący do wykonywania przewozu,

Prawo przewozowe - ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe ( Dz.U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.),

Przewoźnik - Magdalena Redko prowadząca działalność pod firmą Silverbus Magdalena Redko pod adresem ul. Mokra 33/12, 03-562 Warszawa NIP: 524-168-45-28, REGON: 0015630583

Regulamin - niniejszy regulamin,

Umowa przewozu - umowa pomiędzy Przewoźnikiem a Organizatorem w ramach, której Przewoźnik zobowiązuje się wykonać usługę przewozu osób.

3. Regulamin określa warunki organizacji umów grupowego przewozu osób w rozumieniu art. 19 Prawa przewozowego.

§ 2. Umowa przewozu

1. Zawarcie Umowy przewozu następuje w wyniku jednej z poniższych czynności:

a) zawarcia Umowy przewozu w formie pisemnej w rozumieniu 78 § 1 k.c.,

b) przyjęcia oferty Przewoźnika w formie dokumentowej w rozumieniu art. 77 2 k.c., w tym szczególności ofert przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Dla zawarcia Umowy przewozu niezbędne jest ustalenie co najmniej:

a) daty rozpoczęcia świadczenia usługi przewozu osób,

b) kwoty wynagrodzenia Przewoźnika,

c) liczby Pasażerów.

3. Płatność z tytułu Umowy przewozu następuje z góry, nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi przewozu osób.

4. Uprawnienia określone w art. 17 i 18 Prawa przewozowego wykonywać może wyłącznie Organizator bądź jego umocowany przedstawiciel.

5. Zmiana Umowy przewozu jest dopuszczalna co najmniej w formie w jakiej zawarta została dana Umowa przewozu. W przypadku konieczności dokonania nagłej zmiany warunków Umowy przewozu Przewoźnik oraz Organizator ustalą zmiany w Umowie przewozu oraz ich wpływ na wynagrodzenie Przewoźnika w zgodnych oświadczeniach co najmniej w formie dokumentowej w rozumieniu art. 77 2 k.c.

6. Niedopuszczalna jest zmiana Umowy przewozu, której realizacja wiązałaby się koniecznością poniesienia przez Przewoźnika dodatkowych kosztów, bez złożenia oświadczenia Przewoźnika oraz Organizatora w przedmiocie zmiany wynagrodzenia Przewoźnika.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przewozu przez Organizatora na zasadach określonych w art. 17 Prawa przewozowego, Przewoźnikowi przysługuje prawo do odstępnego na następujących zasadach:

a) w przypadku odstąpienia nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia świadczenia usług- 10% ustalonego wynagrodzenia Przewoźnika brutto,

b) w przypadku odstąpienia przed rozpoczęciem świadczenia usług, a po upływie terminu określonego w lit a) powyżej – 30% ustalonego wynagrodzenia Przewoźnika brutto,

c) w przypadku odstąpienia w trakcie wykonywania przewozu – 30% ustalonego wynagrodzenia Przewoźnika powiększone o kwotę dodatkową ustaloną według wzoru:

K – kwota dodatkowa, W – wynagrodzenie umowne brutto, T w – faktycznie wykonana trasa przewozu w kilometrach, T U – trasa przewozu w kilometrach,

W razie braku określenia dystansu transy w Umowie przewozu, danę T U ustala Przewoźnik na podstawie informacji uzyskanych z wyszukiwarki Google Maps.

d) w przypadku odstąpienia w trakcie wykonywania przewozu, gdy przywóz wykonywany jest w ten sposób, że usługa obejmuje przewóz do punktu przeznaczenia oraz zapewnienie drogi powrotnej – 100% ustalonego wynagrodzenia Przewoźnika.

8. Odstępne ustalone zgodnie z ust. 7 powyżej jest pobierane niezależnie od naliczenia ewentualnych kar umownych na rzecz Przewoźnika.

9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wstrzymanie lub zakłócenie, w tym opóźnienie w wykonaniu przewozu w razie okoliczności:

a) leżących po stronie Organizatora lub Pasażera, w szczególności w razie naruszenia obowiązków określonych w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu,

b) niezależnych i niedających się przewidzieć przez Przewoźnika lub Organizatora w chwili zawierania Umowy przewozu, a w szczególności zakłóceń w ruchu drogowym, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej.

10. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do przewozu bądź usunąć z Pojazdu Pasażera, który :

a) nie stosuje się do Regulaminu lub poleceń obsługi Pojazdu,

b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź środków odurzających,

c) znajduje się w stanie wskazującym, że jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać innym Pasażerom,

d) zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych Pasażerów bądź w sposób zagrażający bezpieczeństwu przewozu.

11. Skorzystanie z uprawnienia określonego w ust. 10 powyżej nie ma wpływu na prawo Przewoźnika do uzyskania umówionego wynagrodzenia.

12. W przypadku zaistnienia przed wykonaniem przewozu lub w czasie jego wykonywania okoliczności uniemożliwiających wykonywanie usługi zgodnie z Umową przewozu Przewoźnik zobowiązuje się na własny koszty zorganizować przewóz zastępczy.

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy konkretnymi zapisami Umowy przewozu a odpowiednimi zapisami Regulaminu, stosuje się zapisy Umowy przewozu.

§ 3. Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora i Pasażera

1. Pasażer zobowiązuje się do:

a) przestrzegania zaleceń obsługi Pojazdu,

b) pozostawanie na miejscach siedzących w trakcie przewozu, z wyłączeniem postojów

Pojazdu, c) dbania o infrastrukturę Pojazdu, korzystanie z niego w sposób nienarażający go na obniżenie wartości inne niż będące wynikiem normalnego używania, zachowania czystości w Pojeździe,

d) korzystania z pasów bezpieczeństwa, gdy Pojazd jest w nie wyposażony,

e) umieszczania Bagażu podręcznego wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach,

f) niekorzystania z artykułów tytoniowych w Pojeździe,

g) niekorzystania z alkoholu oraz innych środków odurzających w Pojeździe,

h) sprawowania stałej pieczy nad Pasażerami znajdującymi się pod jego opieką, a w szczególności nad osobami małoletnimi.

2. Organizator jest zobowiązany do poinformowania Pasażerów o obowiązkach określonych w ust. 1 powyżej, uprawnieniach Przewoźnika opisanych w § 2 ust. 10 Regulaminu oraz obowiązkach dotyczących przewozu Bagażu określonych w § 5 Regulaminu.

3. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia należytego wykonywania obowiązków określonych w ust. 1 powyżej przez Pasażerów.

4. Organizator jest zobowiązany do poinformowania Pasażerów o obowiązku terminowego stawienia się w miejscu rozpoczęcia przewozu oraz organizacji przygotowania przewozu w ten sposób, by rozpoczęcie przewozu oraz odjazd z poszczególnych postojów w trakcie trwania przewozu odbywały się bez opóźnień.

5. Organizator oraz Pasażer są zobowiązani do niezwłocznego informowania Przewoźnika bądź jego przedstawiciela o okolicznościach mających wpływ na wykonanie przewozu.

6. W przypadku naruszenia przez Pasażera zobowiązań określonych w ust. 1 powyżej, Organizator będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek naruszenia.

7. W przypadku naruszenia przez Organizatora obowiązku określonego w ust. 4 powyżej lub opóźnienia rozpoczęcia świadczenia usługi bądź opóźnienia odjazdu z punktów poszczególnych postojów, będzie on zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia.

8. Niezależnie od należnych Przewoźnikowi kar umownych, ma on prawo dochodzenia naprawienia szkody przekraczającej wysokość naliczonych kar na zasadach ogólnych.

9. Organizator i Pasażer odpowiadają solidarnie za szkody wyrządzone Przewoźnikowi przez Pasażera.

§ 4. Obowiązki Przewoźnika

1. Przewoźnik zobowiązuje się wykonywać usługę przy użyciu Pojazdów zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo, poziom higieny oraz wygody, zgodne z wymaganiami Umowy przewozu.

2. Przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnej obsługi Pojazdu.

3. Przewoźnik zobowiązuje się do terminowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy przewozu.

§ 5. Przewóz Bagażu

1. Pasażerowie mają prawo do bezpłatnego przewozu Bagażu podręcznego.

2. Pasażerowie mają prawo do bezpłatnego przewozu Bagażu dodatkowego, tylko gdy Pojazd jest wyposażony w przestrzeń do jego przewożenia, jednak nie w ilości większej niż dopuszczalny załadunek Pojazdu.

3. Bagaż dodatkowy powinien być zabezpieczony w sposób umożliwiający jego bezpieczny przewóz.

4. Luki bagażowe Pojazdu otwiera wyłącznie kierowca.

5. Bagaż dodatkowy może być wydawany wyłącznie we wcześniej ustalonych miejscach postoju.

6. W Bagażu dodatkowym nie wolno przewozić przedmiotów wartościowych, w tym elektroniki, biżuterii, pieniędzy oraz przedmiotów podatnych za zniszczenie, a także artykułów spożywczych. Artykuły medyczne oraz farmaceutyczne mogą być przewożone za uprzednią zgodą kierowcy.

7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ubytek i uszkodzenia w Bagażu podręcznym, z wyłączeniem przypadków, gdy do ich uszkodzenia doszło w wyniku okoliczności leżących po jego stronie.

8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ubytek i uszkodzenia w Bagażu dodatkowym powstałe w wyniku okoliczności leżących po stronie Pasażera bądź Organizatora bądź osób trzecich lub będących wynikiem zaistnienia siły wyższej.

9. Reklamacje dotyczące przewozu Bagażu, Pasażer może złożyć wyłącznie osobiście, w formie pisemnej po potwierdzeniu stanu Bagażu przez kierowcę.

10. Przewoźnik może odmówić przyjęcia Bagażu niespełniającego wymogów określonych w Regulaminie bądź przepisach powszechnie obowiązujących w miejscu, gdzie wykonywany jest przewóz.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa przewozowego.

2. W razie wątpliwości, dla okoliczności dotyczących bieżącej organizacji przewozu, z wyłączeniem zmiany trasy, terminów wykonania usługi przewozowej oraz organizacji uznaje się, że kierowca działa na rzecz Przewoźnika.

3. Reklamacje dotyczące jakości usług wykonanych przez Przewoźnika może składać wyłącznie Organizator.

4. Reklamację można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej.

5. W razie braku zastrzeżeń do Umowy przewozu, zgłoszonych w terminie 7 dni o jej wykonania Organizator i Przewoźnik uznają, że Umowa przewozu została wykonana w sposób należyty.

6. W przypadku istnienia między stronami Umowy przewozu wzajemnych rozliczeń, Organizator nie może potrącać przysługujących mu należności z wierzytelnościami Przewoźnika.

7. Organizator nie może przenosić roszczeń z Umowy przewozu na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Przewoźnika.

8. Regulamin stosuje się do umów zawartych po terminie jego wejścia w życie.

9. W przypadku zorganizowania przewozu zastępczego zgodnie z § 2 ust. 12 Regulaminu, Organizator zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z ewentualnym opóźnieniem w przewozie.

10. Wszelkie Umowy przewozu zawarte w okresie obowiązywania Regulaminu podlegają jego zapisom, nawet w razie zawarcia ich z naruszeniem § 2 ust. 1 Regulaminu.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem __________ 2017 roku.

12. Wszelkie spory wynikające z Umów przewozu objętych Regulaminem będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla miejsca zamieszkania Przewoźnika.


DLACZEGO SILVERBUS
NASZE MOCNE STRONY

Wieloletnie doświadczenie

Atrakcyjne ceny

Doskonale wyposażone pojazdy

Profesjonalny zespół

Terminowość

Europejskie licencje

Bogata flota pojazdów

Dbamy o bezpieczeństwo

Wysokie kwalifikacje©2012 Silverbus
Wszelkie prawa zastrzeżone.